skip to Main Content

EUROQOL | ANBI NL

De Stichting EuroQol Research Foundation is vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind u de informatie die de stichting conform de ANBI regels behoort te delen. Voor vragen en extra informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Naam: Stichting EuroQol Research Foundation
RSIN: 804679101
Adres: Marten Meesweg 107
3068 AV Rotterdam
Telefoon: +31 882026890
Email: EuroQol User Information Service
Bestuur: Zie pagina bestuur

Doelstellingen

 • Het dienen van het algemeen belang door het zonder winstoogmerk doen verrichten/ initiëren/ ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten die de gezondheidstoestand beschrijven en waarderen.
 • Het bevorderen van de wetenschappelijke en overige belangen van de Vereniging EuroQol Group (“EuroQol Groep”).
 • Het beheren van en beschikken over rechten van intellectuele eigendom die door de leden van de EuroQol Groep in EuroQol verband zijn verkregen.
 • Het gebruik bevorderen van instrumenten die door de EuroQol Groep zijn ontwikkeld en om personen en organisaties te helpen die deze instrumenten willen gebruiken.
 • Het koesteren en ondersteunen van een internationale groep van wetenschappelijke onderzoekers wiens werk bijdraagt aan de ontwikkeling en toepassing van de instrumenten van de EuroQol Groep.
 • Het vrij beschikbaar maken van de geaccumuleerde onderzoek expertise van de EuroQol Groep en het actief bevorderen van de overdracht van kennis en data over het gebruik, de analyse en de interpretatie van de instrumenten die door de EuroQol Groep zijn ontwikkeld.
 • Het ondersteunen van veelbelovende onderzoekers in het onderzoeksveld van het meten en waarderen van gezondheidstoestanden, door hen te betrekken bij de activiteiten van de EuroQol Groep.

ANBI FORMULIER

Voor het ANBI formulier klik hier.

Beleidsplan

Voor ons beleidsplan aub hier klikken.

Financieel beleid

 • De Stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten en andere baten. De stichting krijgt financiële steun door middel van sponsoring/ licentie inkomsten van bedrijven actief in de ontwikkeling van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. Daarnaast wordt een bijdrage in de kosten gevraagd voor de ontwikkeling van de instrumenten, wanneer deze gebruikt worden zonder dat er wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd gaat worden in het publieke domein. Van wetenschappelijk onderzoek door niet-commerciële partijen wordt geen bijdrage verwacht.
 • In 2021 heeft het bestuur van de stichting het beleidsplan voor investeringen aangepast. Zie hier voor de actuele versie.
 • Het vermogen wordt gebruikt voor het financieren van wetenschappelijke studies en de benodigde software, ter financiering van een jaarlijks wetenschappelijk congres, alsmede andere wetenschappelijke bijeenkomsten en voor andere kosten van de Stichting, zoals personele kosten.
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Personeel dat werkt voor de Stichting wordt betaald conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

De penningmeester van de Stichting presenteert tenminste de balans en de staat van baten en lasten binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar op 30 juni in de ledenvergadering van de Vereniging de EuroQol Groep.

Activiteitenverslag

In het afgelopen financiële jaar (2020-2021) heeft de Stichting 6433 verzoeken ontvangen voor het gebruik van EQ-5D. Deze verzoeken kwamen uit de hele wereld. De meeste verzoeken kwamen uit de volgende landen: de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Australië, Duitsland, Australië, Japan, Nederland, Canada, Frankrijk, Thailand en China. De overgrote meerderheid van het EQ-5D gebruik is gratis. Er zijn 665 betaalde licenties opgesteld met commerciële bedrijven. Het sponsor inkomen dat voortkomt uit deze fractie van gebruikers heeft de Stichting in staat gesteld haar doelen te verwezenlijken.

In toenemende mate wordt EQ-5D gebruikt voor Routine Outcome Measurement (ROM) en als een Patient Reported Outcome Measurement (PROM). EQ-5D wordt als een PROM gebruikt in een aantal nationale-, of provinciale initiatieven in Engeland, Noorwegen, Zweden en in Canada. EQ-5D is ook opgenomen in officiële gezondheidsenquêtes op landelijk en regionaal niveau in vele landen wereldwijd, waarvoor geen licentie vergoeding worden berekend. Sterker nog: niet-commercieel gebruik van EQ-5D op welke schaal dan ook is gratis. Dit gratis EQ-5D gebruik levert hiermee een bijdrage aan gezondheidsbeleid.

The COVID-19 pandemie heeft het EuroQol Office personeel gedwongen vele maanden vanuit huis te werken. Dit heeft echter geen effect gehad on het aantal registraties dat is ontvangen: vergeleken met het vorige financiële jaar zijn er 15% meer aanvragen voor EQ-5D ontvangen. Het aantal commerciële licenties dat werd afgesloten bleef ongeveer gelijk.

Het sponsor inkomen van de Stichting heeft een stevige- en voortdurende groei laten zien in de afgelopen 10 jaar, met een korte daling in financieel jaar 2019-2020. Het afgelopen financiële jaar 2020-2021 werd gekenmerkt door een stijging van de gefactureerde sponsorinkomsten van 34%. Financieel jaar 2019-2020 werd gekenmerkt voor een daling met 13% ten opzichte van het jaar ervoor (2018-2019), dat een stijging van 40% liet zien ten opzichte van het voorgaande jaar. De langere termijn trend is een jaarlijkse groei van 10-15% van het sponsor inkomen.

Als de vrijvallende sponsorinkomsten van vorige jaren worden meegewogen, is het totale sponsor inkomen met 20% gestegen, van € 7.722.000 in financieel jaar 2019-2020 naar € 9.276.000 in financieel jaar 2020-2021. Als gevolg hiervan heet de Executive Committee wetenschappelijke studies kunnen goedkeuren voor een totale waarde van € 6.025.548, hetgeen een stijging betekend van 48% vergeleken met vorig jaar.

Vooruitkijkend is duidelijk dat ook in 2021-2022 een ruime hoeveelheid vrijvallend sponsor inkomen van vorige jaren beschikbaar zal zijn. Het bestuur van de Stichting werkt met verschillende scenario’s, maar zelfs bij een pessimistisch scenario met een 10% daling van het sponsor inkomen is er een onderzoeksbudget beschikbaar van ongeveer 5,5 miljoen euro. Net als vorig jaar zijn de besturen van de Stichting en de Vereniging in gesprek over mogelijkheden om de uitgaven aan de Doelstellingen op dit hoge niveau te houden, in lijn met het Strategisch Plan en die Missie en Visie van de Stichting.

De wetenschappelijke studies, die geheel of gedeeltelijk door de Stichting zijn gefinancierd, passen binnen de kaders en doelstellingen zoals hierboven beschreven. Het zijn veelal methodologische studies, samenhangende met het gebruikt van EQ-5D, of met de analyse van de gegevens. In toenemende mate worden studies gefinancierd voor nieuwe instrumenten die in ontwikkeling zijn. Verder zijn er studies gestart met de jeugd versie van EQ-5D en zijn er studies gestart die normgegevens gaan verzamelen in landen in Zuid Amerika, Azië en Europa.

Als laatste, in lijn met de Doelstellingen, heeft de Stichting wetenschappelijke bijeenkomsten gefinancierd voor in totaal € 431.938. Dit waren vooral virtuele/digitale meetings, vanwege COVID-19. Zowel de jaarlijkse Plenaire bijeenkomst als de Academy meeting zijn georganiseerd als virtuele meeting die goed werden bijgewoond zowel leden- als niet-leden van de Vereniging EuroQol Group Association. Verder zijn er het hele jaar educatieve webinars en workshops georganiseerd voor geïnteresseerde wetenschappers.

(Versie 31DEC2021)

Back To Top
Search